فروش

زمین کشاورزی ۵۰۰ متری

متـراژ ۵۰۰
قیمت ملک:
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
گیلانبندرانزلی
کـد ملک:
۲۶
فروش
پیـش پـرداخت:
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجـاره بـها:
۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره
ویـژه فروش

زمین کشاورزی ۱ هکتاری

متـراژ ۱۰۰۰
قیمت ملک:
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
گیلانبندرانزلی
کـد ملک:
۲۴
فروش