ویـژه رهن

واحد تجاری ۵۰ متری

متـراژ ۵۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت رهـن:
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
گیلانرشت
کـد ملک:
۱۸
رهن
فروش

واحد آپارتمان ۵۰ متر

متـراژ ۵۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهرانشهریار
کـد ملک:
۴۶
فروش
ویـژه فروش

واحد آپارتمان ۱۰۰ متری

متـراژ ۱۰۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهرانشهریار
کـد ملک:
۱۳
فروش
ویـژه رهن

واحد آپارتمان ۷۰ متری

متـراژ ۱۰۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت رهـن:
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهرانشهریار
کـد ملک:
۴۴
رهن
اجاره

واحد آپارتمان ۷۵ متری

متـراژ ۷۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
پیـش پـرداخت:
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجـاره بـها:
۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراندماوندمنطقه یک
کـد ملک:
۸۵
اجاره